Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública

Ministeri de Política Territorial

Ministeri de Política Territorial

Correspon al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria de telecomunicacions, societat de la informació, transformació digital i el desenvolupament i foment de la intel·ligència artificial.

Així mateix correspon al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'administració pública, funció pública, i governança pública.

El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, baix la superior direcció de la persona titular del departament, desenvolupa les funcions que legalment li corresponen a través dels òrgans superiors i directius següents:

a) La Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, de la qual depenen la Direcció general de Digitalització i Intel·ligència Artificial, la Direcció general de la Dada i la Direcció general de Planificació Estratègica en Tecnologies Digitals Avançades i Nova Economia de la Llengua.

b) La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, de la qual depèn la Secretaria General de Telecomunicacions i Ordenació dels Servicis de Comunicació Audiovisual.

c) La Secretaria d'Estat de Funció Pública, de la qual depenen la Secretaria General d'Administració Digital, la Direcció general de Funció Pública, amb rang de Sotssecretaria, i la Direcció general de Governança Pública. Així mateix depèn d'esta Secretaria d'Estat l'Oficina de Conflictes d'Interessos, amb rang de Direcció general.

Depèn directament de la persona titular del departament la Sotssecretaria per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.

Com a òrgan d'assistència immediata a la persona titular del Departament existix un Gabinet, amb rang de direcció general, amb l'estructura que s'establix en l'article 23.2 del Reial decret 1009/2023, de 5 de desembre, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

D'acord amb el que es disposa en l'article 23.4 del Reial decret 1009/2023, de 5 de desembre, existirà en el Gabinet una unitat de comunicació, responsable de la comunicació oficial del departament, al que correspondrà dirigir i mantindre les relacions informatives amb els mitjans de comunicació social i difondre la informació de caràcter general del departament.

Organigrama

Protecció de Dades