Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial

Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial

Son competencias desta Secretaría de Estado as relativas á política de impulso á dixitalización da sociedade e economía de forma respectuosa cos dereitos individuais e colectivos, así como cos valores do ordenamento xurídico español. A tal fin, correspóndenlle as funcións de fomento e regulación dos servizos dixitais e da economía e sociedade dixitais, a interlocución cos sectores profesionais, industriais e académicos e a coordinación e cooperación *interministerial e con outras administracións públicas respecto de ditas materias.